Novotek: Stabil rapport
2013-11-05

"Novotek: Delårsrapport januari - september 2013

Orderingången uppgick till 126,9 (126,4) MSEK, varav 32,7 (37,9) under tredje kvartalet.
Rörelseintäkterna uppgick till 135,8 (138,8) MSEK, varav 42,0 (41,3) under tredje kvartalet.
Rörelseresultatet uppgick till 6,6 (-0,3) MSEK, varav 1,6 (1,3) under tredje kvartalet.
Resultatet efter skatt uppgick till 4,8 (-2,2) MSEK, varav 1,0 (0,8) under tredje kvartalet.
Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,5 (-0,2) kronor, varav 0,1 (0,1) under tredje kvartalet.

Marknadsläge

Tredje kvartalet startade mycket trögt och inte förrän i slutet av au­gusti kunde någon aktivitet skön­jas. Investeringsviljan var mycket låg under hela kvartalet hos alla ty­per av kunder och på alla markna­der oavsett storlek på investering. Försäljning till OEM kunder och andra återköpande kunder var sta­bil.

Utsikter

Under slutet av kvartalet och början av det innevarande finns tecken på att investeringsviljan kan komma att öka igen. Fortsatta riktade satsningar kommer att göras i de nordiska länderna där en ökning av efterfrågan anses mest trolig."
 
« Tillbaka