Readsoft: Svag, men mycket lovande, rapport
2013-10-23

Delårsrapport januari-september 2013

Satsningar för framtida tillväxt

* Omsättningen för tredje kvartalet minskade med 1 procent till 177,7 (179,6) Mkr
* Licensintäkterna för tredje kvartalet minskade med 4 procent till 55,5 (57,9) Mkr
* Rörelseresultatet EBITDA tredje kvartalet blev -1,4 (12,1) Mkr
Omstruktureringskostnader om 3,0 Mkr har belastat resultatet för tredje kvartalet
* Resultat efter skatt per aktie tredje kvartalet blev -0,15 (0,18) kr

* Omsättningen för januari-september minskade med 1 procent till 531,2 (538,5) Mkr
* Licensintäkterna för januari-september minskade med 2 procent till 152,1 (155,5) Mkr
* Rörelseresultatet EBITDA för januari-september blev -14,2 (17,7) Mkr
* Resultat efter skatt per aktie för januari-september blev -0,50 (0,40) kr
* Kassaflödet från den löpande verksamheten för januari-september blev 56,6 (44,4) Mkr

VD-kommentar:

Satsningar för framtida tillväxt

”Omsättningsutvecklingen under det tredje kvartalet blev inte alls som planerat. I lokala valutor ökade vår omsättning jämfört med föregående år med 1 procent för det tredje kvartalet, och med 2 procent för de första nio månaderna. Vår licensförsäljning, rensat för valutor, minskade med 2 procent under det tredje kvartalet, men ökade med 1 procent under de första nio månaderna. Vårt resultat är inte godkänt och en av huvudanledningarna är att våra större marknader såsom Tyskland, Sverige, USA och Frankrike inte når sina mål. Resultatet under det tredje kvartalet och för de första nio månaderna har också påverkats av omstruktureringskostnader av engångskaraktär, samt engångskostnader för förvärvet av Expert Systems. Under det tredje kvartalet belastade omstruktureringskostnaderna resultatet med 3 Mkr. Vi fortsätter att öka andelen återkommande intäkter och har under kvartalet fortsatt att göra större licensaffärer av hyreskaraktär. Dessa affärer genererar begränsade intäkter under det innevarande kvartalet, men är strategiskt viktiga och lönsamma framöver. De återkommande intäkterna har utvecklats positivt under det tredje kvartalet, samt på rullande 12 månaders basis.

ReadSoft befinner sig på en spännande förändringsresa där vi vidareutvecklar och bygger företaget för nutida och framtida framgångar. ReadSoft har en stark position på marknaden och för att bibehålla denna position måste vi kontinuerligt fortsätta att leda utvecklingen i vår bransch, vara lyhörda för kundernas krav, samt tillvarata viktiga trender. Vi arbetar hårt för att lyckas med detta, bland annat genom ett förankrat strategiarbete, att öka andelen återkommande intäkter, en effektivare ny organisation, att fokusera på skalbarhet, utvecklings- och innovationskraft, samt genom att vara aktiva på förvärvssidan. Vi har under de senaste 20 månaderna förvärvat två bolag för att ytterligare stärka vårt erbjudande och vi har redan, i den utvecklingsprocess vi befinner oss i, ett nytt och starkt helhetserbjudande med ledande lösningar för t.ex. datafångst, processoptimering, arbetsflödeshantering och molntjänster. Den beskrivna förändringsprocessen går bra, men det tar tid att framförallt integrera och rulla ut våra förvärv till våra dotterbolag och på marknaden.

Det åtgärdsprogram som vi påbörjade under det andra kvartalet har vi slutfört under det tredje kvartalet och cirka 30 personer har lämnat bolaget. Åtgärdsprogrammet gör att vi minskar våra kostnader och skapar möjligheter för investeringar inom områden där vi ser en tydlig tillväxtpotential. Den årliga kostnadsbesparingen från programmet kommer, med start 2014, att vara i storleksordningen 20-22 Mkr. Detta utrymme kommer delvis att återanvändas för rekryteringar och investeringar i områden där vi ser en god utvecklingspotential. Det är mycket glädjande att vi fortsätter att göra stora affärer och under kvartalet gjorde vi den tredje största affären i ReadSofts historia, med ett tyskt BPO-företag, värd 15,6 Mkr. Kunden investerade i XBOUND som har haft en positiv licenstillväxt för de första nio månaderna. Vårt molnerbjudande, ReadSoft Online, fortsätter att ha en mycket stark tillväxt och vi hanterar nu cirka 3 miljoner fakturor på molnet. På produktsidan lanserade vi, på den globala Oracle OpenWorld 2013-konferensen i USA, den senaste versionen av PROCESSIT (7.3), som stärker ReadSofts ledande position inom automatisk fakturahantering i Oracles E-Business Suite.

Vårt mål är att växa med lönsamhet. Det arbete och de åtgärder som vi nu genomför tar tid, men ReadSoft står väl rustat för framtiden och med en marknadsledande position, ledande F&U samt med en stark finansiell bas är vi fortsatt optimistiska för framtiden.”

Per Åkerberg
VD och koncernchef"
 
« Tillbaka