MediRätt: Godkänd rapport
2013-05-17

"Sammanfattning av perioden januari–mars 2013

Resultat efter finansiella poster (SEK) -859 823 (-816 813)
Resultat per aktie (SEK) -0,12 (-0,22)
Balansomslutning (SEK) 23 350 291 (3 207 763)
Soliditet (%) 77,8% (70,6%)

Perioden januari–mars 2013

”Även det första kvartalet 2013 har präglats av det nystartade samarbetet med Cambio Healthcare Systems AB. Integreringsarbetet har gått bra och Cambios samtliga kunder kan nu, mot licensavgift, få tillgång till vårt förskrivarstöd Medcheck”

Jur.kand. Torgny Ander, VD i MediRätt AB


Kort om verksamheten

I genomsnitt dör 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet.

MediRätt AB, som har lösningen på ovanstående problem, grundades år 2008 av allmänläkaren och TV4-doktorn Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing.

MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

VD har ordet
Även det första kvartalet 2013 har präglats av det nystartade samarbetet med Cambio Healthcare Systems AB. Integreringsarbetet har gått bra och Cambios samtliga kunder kan nu, mot licensavgift, få tillgång till vårt förskrivarstöd Medcheck. Den tekniska lösningen har behövt processas ordentligt för att nå optimal effekt för systemen. Nu när vi gått in i verksamhetsåret 2013 är vår bedömning att de blivande användarna kommer att uppskatta detta hjälpmedel som både förenklar deras arbete samt efterföljer Socialstyrelsens nya skärptare direktiv avseende förenklad läkemedelsgenomgång.

Ett flertal möten med landsting som är nyttjare av Cambios journalsystem har bokats upp och vår försäljningsansvarige Ola Holmsäter rapporterar att intresset för Medcheck är stort.

Beträffande övriga aktörer på marknaden som enligt vår uppfattning begår patentintrång på vårt Medcheckpatent har dialogerna kommit olika långt. Med ett stort journalhanteringsbolag har avtalsutkast utväxlats men ännu inte slutförhandlats. Vad gäller ett par institutionella aktörer går processen trögare. Enligt vårt patentombud känns det som att de inte fullt ut förstått vårt patents omfattning. Kan vi inte nå en acceptabel lösning tvingas vi föra ärendet vidare till rättslig prövning, som tidigare meddelats.
I syfte att vidareutveckla Dosell, som utgör basen för MediRätt AB, har bolaget sökt bidrag ifrån Hjälpmedelsinstitutet. Denna ansökan avslogs strax före jul. Bolaget har lämnat in en ansökan hos Vinnova, där förutsättningarna borde vara gynnsammare. För att möjliggöra ett färdigställande av Dosell behöver bolaget extern finansiering, något som styrelsen aktivt arbetar med just nu.

Väsentliga händelser under perioden

Bolagsrelaterade händelser

• Bolaget beviljades patent för Medcheck 2012-06-26. Fristen då invändning mot patent kan inlämnas till PRV är nio månader och gick sålunda ut den 26 mars 2013. Under invändningstiden har fem invändningar inkommit till PRV. De som har klandrat patentet har inte lyckats dokumentera eller leda i bevis att de har bättre rätt till delar eller hela innehållet i patentet. Invändningarna besvaras i sedvanlig ordning av bolagets patentombud Henrik Fehninger i samråd med bolagets advokater

Medcheck

• Möte sker mellan Jönköpings läns Landsting och MediRätt AB avseende intelligent samverkan mellan Journalsystemet COSMIC och Medcheck. Möjligheterna som Medcheck erbjuder mottas med intresse. Man enas om att gå vidare mot upphandling för landstinget genom att testköra en demoversion av COSMIC/Medcheck snarast. Värdet av en upphandling ligger mellan 1 - 1.5 MSEK


Dosell

• Ansökan om finansiering via Vinnova lämnas in och beräknas vara besvarad under maj månad

Kort information om produkterna

”MediRätt AB har utvecklat de båda hjälpmedlen Medcheck och Dosell. Tillsammans utgör produkterna ett unikt helhetskoncept för modern, trygg och tillförlitlig hemsjukvård.”
 
« Tillbaka