Novotek: Klart godkänd rapport
2013-05-06

"Delårsrapport januari - mars 2013

* Orderingången uppgick till 53,9 (47,6) MSEK.
* Rörelseintäkterna uppgick till 49,5 (52,2) MSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till 3,6 (3,6) MSEK.
* Resultatet efter skatt uppgick till 2,6 (2,6) MSEK.
* Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,2 (0,3) kronor.

Marknadsläge
Inledningen av 2013 präglades av osäkerhet på de flesta marknader. Liksom under 2012 är bilden inte lika på alla marknader och Norge har inte påverkats emedan Benelux har haft en trög start. Senareläggningar av större kundinvesteringar inom Novoteks områden fortsatte och även större kunder satsar nu endast på mindre och begränsade investeringar. Novoteks fokus på mindre paketerade lösningar inom industriell IT och Automation fungerade väl och uppvägde delvis effekterna av senareläggningarna.

Strategiska och viktiga händelser under första kvartalet
Arbetet med renodlingen av verksamheten som startades under 2012 är nu fullt genomfört i alla länder. Satsningarna i Norge och Danmark som aviserats är i det närmaste genomförda och kommer att kunna börja ge effekt under andra halvåret.

Utsikter
Osäkerheten finns kvar i marknaden vilket hämmar kundernas investeringsvilja. Avmattningen är dock inte jämt utspridd över marknaden. Fortsatta riktade satsningar kommer att göras i de skandinaviska länderna."
 
« Tillbaka