Lagercrantz: Mycket stark rapport!
2013-05-07

"1 april 2012 – 31 mars 2013 (12 månader)

* Nettoomsättningen för 2012/13 ökade med 3 procent till 2 328 MSEK (2 265). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till -3 procent för jämförbara enheter.
* Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 213 MSEK (184), motsvarande en rörelsemarginal om 9,1 procent (8,1).
* Resultat efter finansiella poster ökade med 17 procent till 200 MSEK (171), vilket innebär det högsta resultatet hittills sedan börsnoteringen. Resultatförbättringen kom främst från förvärv, marginal-stärkande åtgärder och lyckade omstruktureringar.
* Under räkenskapsåret 2012/13 har fyra förvärv genomförts, med en sammanlagd årlig omsättning om ca 250 MSEK.
* Resultatet efter skatt, 159 MSEK (126), har påverkats positivt av en engångseffekt beräknad till 10 MSEK (0,44 SEK per aktie) på grund av ny bolagsskattesats i Sverige.
* Resultat per aktie efter utspädning ökade med 26 procent och uppgick till 7,07 SEK (5,63).
* Avkastning på eget kapital uppgick till 24 procent (22). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 44 procent (46).
* Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 3,25 SEK (2,75) per aktie.


1 januari – 31 mars 2013 (fjärde kvartalet)

* Nettoomsättningen för kvartal fyra ökade med 3 procent till 619 MSEK (602), motsvarande en organisk tillväxt om -5 procent för jämförbara enheter, justerat för valutaeffekter.
* Rörelseresultatet ökade med 13 procent till 59 MSEK (52). Rörelsemarginalen ökade till 9,5 procent (8,6).
* Resultat efter finansiella poster ökade med 12 procent till 54 MSEK (48)."
 
« Tillbaka