Precomp Solutions. Mycket lovande rapport!
2013-05-06

"Perioden januari - mars 2013 i sammandrag

· Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 34,4 Mkr (37,6)
· Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till -2,1 Mkr (0,2)
· Resultatet efter skatt uppgick till -2,5 Mkr (-0,3)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,6 Mkr (-3,8)

Kommentar från VD och koncernchef Martin West

Intensiv förberedelse inför uppstart av omfattande serieproduktion

Bolagets omsättning minskade under första kvartalet med 9 procent som en effekt av den svaga konjunkturen med efterföljande lägre produktionstakt inom framförallt fordonsindustrin. Utöver detta har senareläggning av produktionsstart av två kundprojekt påverkat omsättningen negativt med cirka -2,0 MSEK under kvartalet.

Kvartalet har präglats av intensivt förberedelsearbete inför uppstart av den omfattande serieproduktionen senare under året, vilken ökar företagets årsomsättning med drygt 40 MSEK vid full produktionstakt. Intrimning och validering av verktyg och proceser kräver stora insatser av organisationen fram till serieproduktion. Likaledes har extra resurser vigts åt uppstarten av den nya automatiseringscellen för att inte störa leveranserna till kund. I detta fall har kunden med kort framförhållning mer än fördubblat sin efterfrågan hittills under året vilket lett till att validering av den nya processen har dragit ut på tiden. Sammantaget har dessa påverkat resultatet negativt med drygt -1,5 MSEK, vilket har kostnadsförts under kvartalet. Dessa kostnader kommer successivt minska under året.

Strategin ligger fast och bolagets sälj- & marknadsavdelning jobbar intensivt med att lyfta företagets omsättning, framförallt från utomnordiska kunder, som tillsammans med effektiviseringar tar bolaget till god lönsamhet. I takt med att konjunkturen återhämtar sig under 2013 kommer kundernas aktivitetsnivå att öka och vi kommer att komma till avslut i fler affärer.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2013

Som en del av effektiviseringsprogrammet startades en ny automatiseringscell upp i Ulricehamn under första kvartalet, vilken minskar resursbehovet med fyra personer. Från mitten av andra kvartalet beräknas automatiseringscellen vara intrimmad för att till fullo täcka efterfrågebehovet.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Vi ser nu att efterfrågan från bolagets kunder inom fordonsindustrin, framförallt inom lastbilssegmentet, ökar kvartal för kvartal, vilket ligger helt i linje med det våra kunder har aviserat i media. Sedan december har kundernas prognostiserade behov för kommande tolv månader ökat med cirka 20%.

Nya ägardirektiv från huvudägaren Precomp Holding

Under kvartalet har nya ägardirektiv från Precomp Holding förmedlats till bolagsstyrelsen. Dessa kan i huvudsak sammanfattas till:

· Omsättningen ska inom fem år uppgå till 500 MSEK.
· Lönsamheten ska vara i paritet med branschgenomsnittet eller minst 5% efter skatt över en konjunkturcykel."
 
« Tillbaka