Partnertech: Positiv rapport
2013-04-19

"PartnerTech Delårsrapport januari-mars 2013

Återhämtning efter tufft fjärde kvartal

Det första kvartalet 2013 har utvecklats i positiv riktning efter ett tufft fjärde kvartal förra året. Som ett resultat av det intensiva arbetet med industrialiseringen av våra nya affärer ökade omsättningen i första kvartalet med 1% jämfört med föregående kvartal och uppgick till 554 MSEK. Jämfört med samma period förra året utgör det dock en minskning med 7% i lokala valutor och för jämförbara enheter. Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 8 MSEK, vilket är en klar förbättring mot föregående kvartal men sämre än för samma period föregående år. Jag kan konstatera att aktiviteterna inom ramen för det åtgärdsprogram vi aviserade i januari ger resultat men vi behöver fortsätta arbeta för ökad flexibilitet och ytterligare förbättrad konkurrenskraft. Vi ser fortfarande en minskning i volym hos vissa existerande kunder men en viss återhämtning har skett i första kvartalet. Samtidigt växer också volymerna från våra nya affärer.

Leif Thorwaldsson, VD och Koncernchef

Första kvartalet 2013

•Nettoomsättningen uppgick till 554 MSEK (611)
•Rörelseresultatet uppgick till 8 MSEK (21)
•Resultatet efter skatt uppgick till 2 MSEK (12)
•Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,14 SEK (0,97)
•Kassaflödet efter investeringar uppgick till -51 MSEK (-18)
•Soliditeten uppgick vid periodens slut till 37 procent (38)"
 
« Tillbaka