Mediaprovider: Kallelse till extrabolagsstämma
2013-04-15

"Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma måndagen den 29 april 2013 kl 10.00 i bolagets lokaler på Åsögatan 122, 3tr i Stockholm."

"Prövning om bolaget skall gå i likvidation (punkt 9)

Styrelsen har den 9 april 2013 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen och låtit denna granskas av bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning härav är styrelsen skyldig att kalla till en bolagsstämma (första kontrollstämma) för att pröva om bolaget ska gå i likvidation.

Bolaget är för närvarande under rekonstruktion, vilket bl a innebär att det kommer bli ackordsförhandlingar senare under året. Dessa ackordsförhandlingar kommer mynna ut i en ackordsvinst som kommer förbättra bolagets eget kapital. Styrelsen har också tagit fram en åtgärdsplan för att ytterligare förbättra bolagets eget kapital. Åtgärdsplanen innebär att styrelsen för diskussioner med befintliga aktieägare och externa finansiärer om tillförande av nytt kapital bl.a. genom nyemission. Styrelsen bedömning är också att det finns betydande övervärden i bolagets titlar och varumärken som inte finns upptagna i den bokförda balansräkningen. Sammantaget är styrelsens bedömning att en kombination av ovanstående åtgärder skall tillse att bolagets eget kapital till fullo återställs.

Styrelsen föreslår att bolaget inte ska gå i likvidation utan att bolagets verksamhet ska drivas vidare. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag ska bolagsstämman inom åtta månader från den första kontrollstämman på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att träda i likvidation.

För den händelse bolagsstämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag att driva verksamheten vidare utan beslutar att bolaget ska träda i likvidation, föreslås beslutet gälla med omedelbar verkan."

 
« Tillbaka