Readsoft: Godkänd rapport
2013-04-25

"ReadSoft: Delårsrapport januari-mars 2013

Fortsatt stark licensförsäljning

· Omsättningen för januari-mars ökade med 4 procent till 162,6 (156,9)
Mkr
· Licensintäkterna för januari-mars ökade med 15 procent till 42,0
(36,5) Mkr
· Rörelseresultatet EBITDA för januari-mars blev -17,6 (-11,7) Mkr
· Resultat efter skatt per aktie för januari-mars blev -0,38 (-0,27)
kr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten för januari-mars blev 30,4
(39,2) Mkr

VD-kommentar:
Stark licenstillväxt
"Det första kvartalet, som normalt är årets svagaste period för
ReadSoft, har varit ett kvartal med blandat utfall. Vår tillväxtkurva
fortsätter att peka uppåt och vår totala omsättning växte i lokala
valutor jämfört med föregående år med 8 procent. Det är mycket glädjande
att se att den, för ett programvarubolag, livsviktiga
licensförsäljningen är fortsatt stark och ökade i lokala valutor med 21
procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den starka
licenstillväxten visar att vi bibehåller vår ledande position i
branschen och att vi fortsätter att ta marknadsandelar. Vårt kassaflöde
från den löpande verksamheten är också fortsatt starkt.
En annan viktig faktor för ReadSoft är våra återkommande intäkter som
består av våra support- och underhållsavtal, hyresavtal och processade
dokument via vår molntjänst ReadSoft Online. De återkommande intäkterna
står för en betydande del av våra totala intäkter, cirka 40 procent, och
från och med denna delårsrapport kommer vi att lämna separat information
om dessa intäkter. Sett över rullande 12 månader har de återkommande
intäkterna ökat med 17 procent vilket är viktigt för vår framtida
intäktsmix. Vi arbetar fokuserat med att vidareutveckla och rulla ut vår
hyresmodell samt ReadSoft Online, som tidigare primärt sålts i Norden, i
vår globala verksamhet.
Trots fina tillväxtsiffror levererar vi ett EBITDA-resultat som inte är
godkänt. Den huvudsakliga anledningen till det försämrade resultatet är
minskade intäkter från bolagets konsultverksamhet. Under kvartalet har
ett antal kunder skjutit på planerade projekt och nya ordrar, där vi
hyser goda förhoppningar om att kunna få ta del av de förskjutna
affärerna under kommande kvartal. Resultatet har också påverkats av
omstruktureringskostnader av engångskaraktär, vilket beslöts om i
höstas. Bolagets kostnadsnivå är, efter genomförda marginalförbättrande
åtgärder, enligt plan.
På marknadssidan ser vi att det både är våra större marknader såsom
Tyskland, USA och Storbritannien som våra mindre marknader som Asien och
Sydafrika som visar vägen med god tillväxt och lönsamhet. I början på
året organiserade vi om försäljningsorganisationen för vår
workflowprodukt för Oracle och skapade ett dedikerat team som enbart
säljer Oracle på en global basis. Denna förändring har varit positiv och
tillväxten har klart förbättrats. ReadSoft Online, vårt erbjudande på
molnet, fortsatte att leverera en god tillväxt. På produktsidan
lanserade vi ReadSoft Online integrerad med Microsoft Dynamics AX och
vår molnlösning är den första i sitt slag som är integrerad med Windows
Azure-plattformen.
ReadSoft kommer att fortsätta arbeta för tillväxt och med att prioritera
att förbättra vår vinstmarginal. Vår licenstillväxt och globala affär är
stark, våra återkommande intäkter goda och våra tillväxtområden
utvecklas positivt. Detta visar att ReadSoft står väl rustat för
framtiden och det gör att vi är optimistiska inför våra möjligheter att
skapa en fortsatt god utveckling."
Per Åkerberg
VD och koncernchef"
 
« Tillbaka