Readsoft: Bokslutsrapport - stark avslutning på året!
2013-02-15

"Mycket stark licenstillväxt

· Omsättningen för fjärde kvartalet ökade med 22 procent till 243,2
(199,8) Mkr
· Licensintäkterna för fjärde kvartalet ökade med 25 procent till 92,9
(74,4) Mkr
· Rörelseresultatet EBITDA för fjärde kvartalet blev 45,4 (41,3) Mkr
· Resultat efter skatt per aktie för fjärde kvartalet blev 1,17 (1,08)
kr
· Omsättningen för januari-december ökade med 18 procent till 781,7
(663,0) Mkr
· Licensintäkterna för januari-december ökade med 12 procent till
248,3 (221,7) Mkr
· Rörelseresultatet EBITDA för januari-december blev 63,0 (74,5) Mkr
· Resultat efter skatt per aktie för januari-december blev 1,57 (1,97)
kr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten för januari-december blev
74,9 (126,4) Mkr
· Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om 0,60 kr per
aktie för 2012

VD-kommentar:
Fortsatt stark tillväxt såväl totalt som för licenser
"Det är med tillförsikt som jag konstaterar att ReadSofts positiva
tillväxttrend, både vad avser omsättning och licenser, fortsatte under
det fjärde kvartalet och att helåret 2012 blev ett bra tillväxtår. Vår
totala omsättning växte i det fjärde kvartalet jämfört med samma period
föregående år med 22 procent, varav 13 procent var organisk. Tillväxten
under 2012 var 18 procent varav 10 procent var organisk. Det är
glädjande att konstatera att vår licensförsäljning fortsatte att växa
och att den ökade med 25 procent för det fjärde kvartalet jämfört med
motsvarande period föregående år, varav 21 procent var organisk. För
helåret ökade licensförsäljningen med 12 procent, varav 7 procent var
organisk tillväxt. Den goda licenstillväxten ger oss en bra
intäktsfördelning som borgar för en fortsatt god utveckling av bolaget.
Därtill är vår tillväxt en god indikation på att vi tar marknadsandelar
och stärker vår ledande position i branschen. Vårt kassaflöde från den
löpande verksamheten är fortsatt starkt.
Vi fortsätter att ta steg i rätt riktning vad avser vårt EBITDA-resultat
som förbättrades under det fjärde kvartalet med 10 procent jämfört med
motsvarande period förra året. Den svaga resultatmässiga inledningen på
2012, som bland annat påverkades av engångskostnader i samband med vårt
förvärv av foxray, gör att vi ännu inte når de resultatnivåer på
helhåret som vi bör ligga på. De investeringar som vi har gjort i
förvärv, anställda, produkter, organisation och geografisk etablering
har varit nödvändiga för vår långsiktiga tillväxt. För att förbättra
vårt resultat och vår marginal framöver har vi under hösten arbetat med
en rad olika åtgärder.
ReadSoft fortsätter att göra allt större affärer och under det fjärde
kvartalet gjorde vi den enskilt största affären i ReadSofts historia,
värd 22,5 Mkr, med ett ledande brittiskt finansinstitut. ReadSoft
Online, vårt erbjudande på molnet, fortsatte sin kraftiga tillväxt och
vi överträffade våra interna försäljningsmål för Online både för
kvartalet och för helåret. Detta visar att vår molnsatsning är på rätt
väg och vi kommer att fortsätta att vidareutveckla vårt erbjudande på
molnet då vi ser det som en mycket viktig strategi för bolaget. Under
det fjärde kvartalet är det våra större marknader såsom Tyskland,
Storbritannien, Sverige och USA som visar vägen med god tillväxt och
lönsamhet.
ReadSoft kommer att fortsätta arbeta för tillväxt och vi kommer, som vi
tidigare kommunicerat, att prioritera att förbättra vår vinstmarginal
framöver. Detta kommer inte att begränsa vårt kontinuerliga arbete mot
bättre skalbarhet i vår affär, effektivare implementeringar av våra
produkter, fortsatt produkt- och teknologiledarskap och satsningar på
våra tillväxtområden såsom ReadSoft Online. ReadSoft står på en bra
grund för framtiden och vi är optimistiska inför våra möjligheter att
skapa en fortsatt god utveckling."
Per Åkerberg
VD och koncernchef"
 
« Tillbaka