Precomp Solutions: Lovande bokslutsrapport
2013-03-01

"Precomp Solutions: BOKSLUTSRAPPORT 2012

Perioden januari - december 2012 i sammandrag

· Nettoomsättningen för 2012 minskade till 139,8 Mkr (158,4)
· Rörelseresultatet för året uppgick till -2,7 Mkr (-0,8)
· Resultatet efter skatt uppgick till -4,2 Mkr (-3,0)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,3 Mkr (13,7)

Fjärde kvartalet 2012 i sammandrag

· Nettoomsättningen för årets fjärde kvartal blev 32,3 Mkr (35,1)
· Rörelseresultatet uppgick till -1,9 Mkr (-3,1, varav kostnader av
engångskaraktär uppgick till 1,4 Mkr)
· Resultatet efter skatt uppgick till -2,1 Mkr (-3,7)
Kommentar från VD och koncernchef Martin West

Ett år av konsolidering och kundbearbetning

Året startade positivt med lyckosam införsäljning mot flertalet kunder,
bl a AB Volvo. Ordrar på detaljtillverkning erhölls vilka vid full
produktionstakt tillför ca 30 MSEK i årsomsättning. Affärsrelationen som
inleddes med Bosch under 2011 fortsatte också att utvecklas positivt
under året i form av ett antal nya ordrar. Mycket tid och kraft har
lagts på att bearbeta den viktiga tysktalande marknaden, vilken har en
nyckelroll för företagets tillväxt. Konjunkturnedgången under andra
halvåret har emellertid minskat kundernas aktivitet och därmed medfört
betydligt längre införsäljningsfas. I takt med att konjunkturen
återhämtar sig under 2013 kommer kundernas aktivitetsnivå att öka.

Året har också präglats av effektiviseringar och kostnadskontroll för
att skapa ett bolag med en attraktiv kostnadsstruktur. Resultatet är att
bolaget nu har en breakeven-nivå på ca 140 MSEK. Kostnadskontrollen
intensifierades under det fjärde kvartalet, pådrivet av
konjunkturnedgången, varpå det svenska bolaget minskade organisationen
på tjänstemannasidan med motsvarande tre heltidstjänster.
Arbetsuppgifterna har absorberats av befintlig organisation i Sverige
och Bulgarien. Omstruktureringskostnaden uppgick till ca 0,2 MSEK och
belastar det fjärde kvartalet. På kollektivsidan utnyttjar företaget
redan bemanningsföretag för att anpassa resursbehovet till
efterfrågenivån.

På grund av konjunkturnedgången under andra halvåret lyckades bolaget
inte upprätthålla det positiva rörelseresultatet från första halvåret.
Likviditeten är emellertid fortsatt god med ett positivt kassaflöde för
året. Kassaflödet kommer att fortsätta vara gott då
avskrivningskostnaderna på bolagets maskinpark minskar kraftigt under
kommande två år. Teknisk och ekonomisk livslängd för
finklippningspressar överstiger 20 år vid normal drift, medan
avskrivningstiden är definierad till 10 år. Det finns således betydande
dolda värden i balansräkningen i företagets nästan helt avskrivna
maskinpark.

Om ca 5 år finns ett förväntat behov att flytta ifrån befintliga lokaler
i Ulricehamn då Ulricehamns kommun planerar för flerfamiljsboende och
kontorslokaler på bolagets fastigheter. Kommunen har låtit en oberoende
värderingsman värdera befintliga fastigheter. Med anledning av att
marknadsvärdet om 24 MSEK klart överstiger bokfört värde om 9,4 MSEK och
att ett reellt behov av flytt existerar har bolaget valt att skriva upp
värdet på fastigheten för att balansräkningen bättre ska spegla
verkligheten. Uppvärderingen tillförs det egna kapitalet och medför
samtidigt att avskrivningskostnaderna ökar för kommande år med en
resultateffekt om ca -450 TSEK per år, efter skatt. Fastigheten är
belånad till ca halva marknadsvärdet.

Utblick för 2013

Konjunkturnedgången som startade under andra halvåret 2012 har fortsatt
in i det nya året. Den samlade bilden av bolagets kunders förväntningar
visar ett fortsatt svagt första kvartal för att under årets andra
kvartal börja återgå till mer normala nivåer. Andra halvåret bedöms av
bolagets kunder att bli relativt starkt. Bolaget gör härmed bedömningen
att första halvåret kommer att vara lönsamhetsmässigt svagt då
omsättningen förväntas bli något under breakeven-nivån. Ett betydligt
starkare andra halvår, med en omsättning klart över breakeven-nivån,
indikeras i våra kunders rullande prognoser. Samtidigt startar
serieproduktion av flertalet nya detaljer under andra halvåret vilka på
årsbasis, vid full produktionstakt, motsvarar en omsättningsökning på ca
40 MSEK.

Genombrott på den tysktalande marknaden förväntas ske under året. Tack
vare den genomförda omorganisation av bolagets sälj & marknadsavdelning
har bolaget idag betydligt fler kundkontakter i Tyskland där bolaget
ligger i framskjutna förhandlingar med flertalet kunder.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

I början av året erhöll bolaget sina första ordrar från Scania efter en
längre tids kundbearbetning. Ordervärdet är konfidentiellt enligt
önskemål från kunden, men kommer vid serieproduktion att göra avtryck i
bolagets omsättning. Bolaget ser potential att på sikt utveckla
affärsrelationen ytterligare och att Scania blir en lika betydande kund
som AB Volvo är idag.

Ytterligare ordrar från Bosch har erhållits under 2013. Att bolaget har
lyckats utveckla affärsrelationen med Bosch är ett starkt bevis på att
bolaget håller rätt kompetensnivå och kostnadsstruktur för att kunna
konkurrera på den globala spelplanen. Det är ledningens övertygelse att
Bosch inom något år kommer att vara en av bolagets största kunder."

 
« Tillbaka