ECOMB: Bokslutsrapport
2013-02-25

"Mycket goda framtidsutsikter trots resultatmässigt svagt år

 Rörelseresultatet för helåret blev -4 446 ( 610 ) TSEK
 Nettomsättningen för helåret uppgick till 2 140( 22 488 ) TSEK
 Kina – nytt projekt inom ny nisch på ny marknad med ny partner
 Fortsatta framgångar i Frankrike

VD's sammanfattning
Bästa aktieägare,
Ett år utan avslutade större projekt innebär nästan alltid ett svagt ekonomiskt år för ECOMB. Tyvärr
blev inte 2012 något undantag och självfallet är besvikelsen också stor att vi inte kunde ro i land fler
stora projekt. Därför måste vi konstatera att 2011 års mindre vinst på 0,6 MSEK vändes till en förlust
på 4,4 MSEK 2012, samtidigt som nettoomsättningen sjönk från 22,4 MSEK till 2 MSEK.
Vi har idag två större pågående projekt. I vårt projekt i Grenoble reduceras NOx med en kombination
av mini-Ecotuber och rökgasåterföring i en fastbränslepanna på 63 MW. Fjärrvärmepannan eldas
med både kol och biobränsle.
Projektet är något försenat från en kort tidplan och beräknas vara färdig under Q2.
ECOMB AB (publ)
Orgnr.556454-1109
(Aktietorget: ECOM)
Vårt andra pågående större projekt bryter ny mark i öst. Den kinesiska marknaden är enormt stor
samtidigt som konkurrensen är hård – en stor utmaning för ECOMB! I det innevarande 5-
årsprogrammet står NOx i fokus och vårt första projekt i Kina handlar om NOx-reduktion på en
cementanläggning i Inre Mongoliet (autonomt område i Kina). Genom vårt samarbete en tysk partner
får vi tillgång till värdefull processkunskap, något som ger möjligheter till både snabbare intrimning
och ökade chanser till följduppdrag. Vi kommer att installera mini-Ecotuber på en av de fem linjerna
i detta projekt och samtliga linjer är idag långt ifrån optimala när det gäller driftekonomi.
Tillväxtverket beslutade i juni 2012 om att stödja projektet, vilket var ett mycket positivt beslut för
bolaget.
Projektet är försenat och kommer inte att kunna avslutas under Q2 som var ursprungligen planerat.
Övriga intäkter under året utgjordes av reservdelsförsäljning (främst nya Ecotuber),
eldstadsinspektioner och övriga förstudier, bl.a. på ett flertal koleldade pannor i Frankrike."
 
« Tillbaka