Lagercrantz: Stark delårsrapport!
2013-01-31

"1 oktober – 31 december 2012 (tredje kvartalet)

* Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 3 procent till 587 MSEK (569).
* Rörelseresultatet ökade med 24 procent till 52 MSEK (42), motsvarande en rörelsemarginal om 8,9 procent (7,4). * Resultatförbättringen kom från förvärv och en förbättrad lönsamhet inom division Communications.
* Under kvartalet förvärvades Elkapsling AB, med en total årlig omsättning om ca 85 MSEK. Under räkenskapsåret 2012/13 har fyra förvärv genomförts, med en sammanlagd årlig omsättning om ca 255 MSEK.
* Resultat efter finansiella poster ökade med 26 procent till 49 MSEK (39).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 62 procent till 231 MSEK (143) under den senaste tolvmånadersperioden, motsvarande 10,30 SEK (6,39) per aktie.
* Resultat per aktie efter utspädning uppgick för den senaste tolvmånadersperioden till 6,69 SEK (5,63 SEK för räkenskapsåret 2011/12).
* Resultatet efter skatt, 44 MSEK (28), har påverkats positivt av en engångseffekt preliminärt beräknad till 7 MSEK (0,31 SEK per aktie) på grund av ny bolagsskattesats i Sverige.
* Avkastning på eget kapital för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 24 procent, att jämföra med 22 procent för räkenskapsåret 2011/12. Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 41 procent, att jämföra med 46 procent vid räkenskapsårets början.

1 april–31 december 2012 (nio månader)

* Nettoomsättningen för de första nio månaderna ökade med 3 procent till 1 709 MSEK (1 663).
* Rörelseresultatet ökade med 17 procent till 154 MSEK (132). Rörelsemarginalen ökade till 9,0 procent (7,9).
* Resultat efter finansiella poster ökade med 19 procent till 146 MSEK (123) och resultat efter skatt ökade till 115 MSEK (91).
 
« Tillbaka