ECOMB: Kvartalsredogörelse
2012-11-27

"Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge följande kvartalsredogörelse för det tredje kvartalet 2012;

Tredje kvartalet
* Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 3 898 TSEK (5 742 TSEK)
* Resultatet efter finansiella poster: -1 088 TSEK (-332 TSEK)

Perioden januari-september 2012
* Omsättningen januari-september uppgick till 5 196 T SEK (13 410 TSEK)
* Resultatet efter finansiella poster - 3 135 TSEK (-1 293 TSEK)
* Resultat per aktie: -0,58 SEK (- 0,24 SEK)
* Antal aktier: 5 416 814 st (5 416 814 st)
* Likvida medel vid periodens utgång: 856 TSEK (4 223 TSEK)

Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.

Orderstocken kvartalsvis
Orderstocken har under Q3 legat helt oförändrad (14,7 MSEK) jämfört med föregående kvartal, projektstatusen konstant. En jämförelse med samma kvartal föregående år visar på en lägre nivå, främst för att projektet på Réunion var större än årets två projekt.

Kvartalsvis jämförelse

Q3 2012 - 14 714 TSEK / Q3 2011 - 19 768 TSEK

Kvartalsvis löpande senaste året

Q4 2011 - 85 TSEK
Q1 2012 - 1 227 TSEK
Q2 2012 - 14 714 TSEK
Q3 2012 -14 714 TSEK


Verksamheten under Q3

Ekonomi
Omsättning och resultat för perioden januari-september 2012 ligger på en sämre nivå jämfört med motsvarande period föregående år. Förklaringen är att de nya projekten i år, till Grenoble resp. Wulanchabu, kom in betydligt senare jämfört med det större projektet till Réunion föregående år. Under oktober reglerades kundfordringar utställda före 30 september med 1,8 MSEK.

Projekt
Vi ligger rätt med tidplanerna för NOx-projekten till Grenoble, Frankrike resp. Wulanchabu, Kina. I Grenoble är driftsättning och intrimning planerad att startas upp i december. Spännande skede med den lite udda och för ECOMB nya kombinationen av biobränsle och kol.
I Kina är i princip allting nytt; ny geografisk marknad, ny applikation för ECOMB (cementanläggning) och ny samarbetspartner (IVL). Under augusti genomfördes förstudien som ligger till grund för hela installationen. Tillsammans med vår tyska partner AIXProcess genomfördes förstudien under en het augustivecka i Wulanchabu i provinsen Inre Mongoliet, Kina. AIXProcess bidrar med mycket värdefull processkunskap i detta projekt och om vi lyckas så bra som vi tror kommer det här referensprojektet att bana väg för fler installationer, inte bara på fler linjer i samma fabrik utan också nya cementfabriker. Utrustningen kommer att skeppas iväg från Sverige under Q1 2013.

Marknad
Den nordiska marknaden har satts på undantag under en längre tid, men i och med anställningen av vår nya säljare i somras har ett flertal nya prospekts identifierats. Här marknadsför vi inte bara Ecotube-systemet och Eldstadsinspektioner utan också ECCS (ECOMB Combustion Consulting Services).

Marknadsföringen i Frankrike har efter det lyckade referensprojektet på Réunion koncentrerats till kolpannor i de franska kolonierna, där både nya och gamla pannor måste klara miljökraven inom IED (Industrial Emission Directives)

En mycket stor kolpanna i Tyskland har nya krav att reducera svavelutsläppen, ett segdraget projekt som våra partner i Tyskland försöker ro i hamn.

Marknadsföringsinsatser i Holland har genomförts efter sommaren, men ännu ej resulterat i något nytt kontrakt. Holland är ett tättbefolkat land och det finns alltid någon form av koppling mellan miljökrav och befolkningstäthet. Sverige framstår ofta som ett föregångsland när det gäller stränga miljökrav, men jämfört med Holland ligger Sverige långt efter i många avseenden. CO-kraven kommer att skärpas rejält, både avseende avfallseldning (30 mg/Nm3 i stället för 50 mg/Nm3 som är gränsvärdet i IED inom resten av EU) och biobränsleeldning, vilket kommer att ge oss affärsmöjligheter. Förhoppningsvis tar ett flertal andra EU-länder efter holländarnas uppstramning.

I Nordamerika har vi en positiv dialog med den nya ägaren till "våra" 5 pannor med Ecotube-system, något som resulterade i ett mindre trimningsprojekt under sommaren. Två av USAs allra största kolpannor söker teknik för NOx-reduktion, Ecotube-systemet är ett tänkbart alternativ i kombination med andra systemlösningar.

Den kinesiska marknaden är enorm och här arbetar vår partner IVL (Institutet för Vatten-och Luftvårdsforskning, deras Kinaavdelning) med nya prospekts, bl.a. koleldade s.k. bubbelbäddar. Referensanläggningen i Inre Mongoliet och att ECOMB nu finns på den kinesiska kartan, underlättar givetvis i detta arbete.

FoU - nya produkter
Att arbeta mot kunder som styrs av nya, hårdare miljökrav är inte helt idealt ur ett säljperspektiv. När kunden tagit investeringen, anläggningen är levererad och de nya villkoren har uppfyllts är marknaden i princip borta. ECOMB har sedan länge arbetat mot att hitta nya affärsmodeller och produkter som går att sälja dag ut och dag in. En av dessa står i särskild fokus och är en produkt med en annorlunda profil, där CO2-reduktion är en av drivkrafterna.

Händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång, reservdelsförsäljning och mindre konsultprojekt inom ECCS har dock genomförts."
 
« Tillbaka