Lagercrantz: Incitamentsprogram för chefer och ledande befattningshavare fulltecknat!
2012-09-28

"Lagercrantz Group: Lagercrantz aktierelaterat incitamentsprogram fulltecknades

Det av årsstämman 2012 beslutade incitamentsprogrammet för chefer och
ledande befattningshavare i Lagercrantzkoncernen om maximalt 225 000
köpoptioner på återköpta aktier av serie B fulltecknades. Totalt kommer
programmet med tilldelning under 2012 att omfatta 30 medarbetare i
koncernen.

Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris 4,00 SEK per köpoption,
vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en värdering utförd
av Nordea Bank AB (publ). Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till
70,30 SEK (vilket motsvarar 120 % av den genomsnittliga aktiekursen
under mätperioden 3 - 14 september 2012). Lösen kan ske under tre
tillfällen fram till och med den 2 oktober 2015."

 
« Tillbaka