Precomp Solution: Godkänd coh lovande rapport
2012-08-22

"DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 juni 2012

Första halvåret 2012 i sammandrag

· Nettoomsättningen för första halvåret var 76,4 Mkr (91,6)
· Rörelseresultatet för årets första sex månader uppgick till 0,7 Mkr (4,7), motsvarande en rörelsemarginal på 0,9% (5,1%)
· Resultatet efter skatt uppgick till -0,3 Mkr (2,8)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5,1 Mkr (5,8)

Andra kvartalet 2012 i sammandrag

· Nettoomsättningen för perioden april - juni minskade med 13 % jämfört med samma period föregående år, till 38,8 Mkr (44,5)
· Rörelseresultatet för årets andra kvartal uppgick till 0,5 Mkr (1,8), motsvarande en rörelsemarginal på 1,3 % (4,0 %).
· Resultatet efter skatt uppgick till 0,0 Mkr (1,1)

Kommentar från VD och koncernchef Martin West

Positivt rörelseresultat trots lägre volymer

Bolaget fortsätter att visa positivt rörelseresultat trots den vikande kundefterfrågan som inleddes under förra årets andra hälft, pådrivet av oron på de finansiella marknaderna. Omsättningen är för första halvåret 17% lägre än motsvarande period förra året, vilket var en mycket stark period. Effektiviseringsprogrammet löper i stort enligt plan och är en starkt bidragande orsak till det positiva rörelseresultatet.

Första halvåret har haft ett stort fokus på verktygstillverkning, vilket kommer att bestå året ut. Verktygsavdelningen är glädjande fullbelagd med nytillverkning av verktyg till Q1 2013. Parallellt jobbar vi med att säkerställa att detta inte blir en flaskhals för den planerade omsättningstillväxten.

Det andra kvartalet har fortsatt präglats av intensivt och energirikt säljarbete, där de större affärerna har visat sig ha längre införsäljningstid än initialt uppskattat. Det är dock vår övertygelse att ett par större affärer (5+ Mkr) kommer att tecknas under andra halvåret.

Under första halvåret är kassaflödet från den löpande verksamheten negativt, vilket är helt hänförligt till ökande kundfordringar då försäljningstakten är högre första halvåret 2012 än under andra halvåret 2011.

Omsättningen för andra halvåret bedöms hamna något högre än föregående år, samt med väsentligt bättre rörelseresultat. Serieleveranser till Bosch startar under Q3, vilket är något senare än tidigare kommunicerats delvis på grund av intrimningsproblem av verktyg. Förserieleveranserna har emellertid uppfyllt kundens förväntningar vilket bekräftas av att ytterligare order har erhållits från Bosch under våren.

Väsentliga händelser under första halvåret 2012

Bolaget har erhållit flertalet order från AB Volvo som 2012 förväntas generera en omsättning på cirka 16 Mkr, för att öka till cirka 30 Mkr från och med 2013. Därtill har bolaget erhållit flertalet order under våren där ordervärdet för detaljtillverkningen för respektive affär uppgår till 0,4 - 3,6 Mkr/år.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har skett."
 
« Tillbaka