Lagercrantz: Stark rapport!
2012-07-19

"Lagercrantz Group: Delårsrapport 2012/13 Q1

1 april–30 juni 2012

· Nettoomsättningen för första kvartalet 2012/13 uppgick till 566 MSEK
(555).
· Rörelseresultatet ökade med 9 procent till 49 MSEK (45).
Rörelsemarginalen uppgick till 8,7 procent (8,1).
· Resultat efter finansiella poster ökade med 12 procent till 47 MSEK
(42).
· Under perioden har efterfrågan varit stabil inom koncernens
verksamhetsområden. Fokus på marginalstärkande åtgärder och en ökad
andel egna produkter ger resultatförbättringen.
· Resultat efter skatt ökade med 10 procent till 34 MSEK (31).
· Resultat per aktie för första kvartalet efter utspädning uppgick
till 1,52 SEK (1,38) och för tolvmånadersperioden som slutar 30 juni
2012 till 5,78 SEK (5,63 SEK för räkenskapsåret 2011/12).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten för tolvmånadersperioden
som slutar 30 juni 2012 ökade till 171 MSEK (150) motsvarande 7,66 SEK
(6,73) per aktie.
· Avkastning på eget kapital uppgick till 20 procent och soliditeten
uppgick till 48 procent (44) vid periodens slut.
· Efter periodens utgång har avtal om förvärv av 3 företag tecknats.
· Årsstämma 2012 hålls den 28 augusti 2012.

Stockholm den 19 juli 2012"
 
« Tillbaka