Precomp Solutins: Mycket lovande rapport!
2012-05-03

"1 januari – 31 mars 2012

· Nettoomsättningen för perioden januari - mars minskade med 20 % jämfört med samma period föregående år, till 37,6 Mkr (47,1)
· Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till 0,2 Mkr (2,9), motsvarande en rörelsemarginal på 0,0 % (6,2 %).
· Resultatet efter skatt uppgick till -0,3 Mkr (1,7)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,8 Mkr (-3,7)

Kommentar från VD och koncernchef Martin West

Ett mer marknadsorienterat och kostnadseffektivt bolag börjar ta form.

Den vikande kundefterfrågan som inleddes under förra årets andra hälft, pådrivet av oron på de finansiella marknaderna, har bestått under inledningen av året. Omsättningen är för kvartalet 20% lägre än motsvarande period förra året, delvis också starkt avhängigt att bolagets två mest omsatta detaljer nått slutet av sin livscykel. Trots detta visar bolaget ett positivt rörelseresultat för kvartalet. Detta är ett starkt bevis på att det effektiviserings­program som initierades under andra halvåret 2011 nu börjar ge effekt. Ytterligare effektiviseringspotential har därtill identifierats varpå bolaget höjer målsättningen. Vid fullt införande vid 2011 års omsättningsnivå beräknas programmet ge en ökad lönsamhet med cirka 5 Mkr per år. Full effekt väntas nås runt utgången av 2012.

Det helägda dotterbolaget i Sofia, Bulgarien, uppvisar stabil vinst för kvartalet, vilket är ett resultat av ökande beläggning och effektivare kostnadsstruktur. Intresset är fortsatt stort bland bolagets befintliga och potentiella kunder att utnyttja den fördelaktiga kostnadsnivån i Bulgarien, som utgör ett mycket starkt alternativ till tillverkning i Kina.

Kvartalet har präglats av intensivt och energirikt säljarbete med flertalet intressanta kundprojekt. Det är bolagets fasta övertygelse om att affärer motsvarande 20 Mkr i årsomsättning ska kunna tecknas under andra kvartalet.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2012

Bolaget har erhållit flertalet order från AB Volvo som 2012 förväntas generera en omsättning på cirka 16 Mkr, för att öka till cirka 30 Mkr från och med 2013.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har skett."
 
« Tillbaka