Lagercrantz: Stark rapport!
2012-05-03

Lagercrantz Group delårsrapport 2011/12 Q4

1 april 2011 – 31 mars 2012 (12 månader)

* Nettoomsättningen för 2011/12 ökade med 12 procent till 2 265 MSEK (2 029), motsvarande en organisk tillväxt om 7 procent justerat för valutaeffekter.
* Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 184 MSEK (147).
* Rörelsemarginalen uppgick till 8,1 procent (7,2).
* Resultat efter finansiella poster ökade med 25 procent till 171 MSEK (137), vilket innebär det högsta resultatet hittills.
* Baserat på framgångarna med en bredare inriktning skapar vi nu en fjärde division – Niche Products.
* Resultat efter skatt ökade till 126 MSEK (102).
* Resultat per aktie efter utspädning ökade till 5,63 SEK (4,61).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 48 procent till 175 MSEK (118) motsvarande 7,82 SEK (5,33) per aktie.
* Avkastning på eget kapital uppgick till 22 procent (20) och soliditeten uppgick till 46 procent (42) vid periodens slut.
* Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 2,75 SEK (2,25) per aktie.

1 januari – 31 mars 2012 (fjärde kvartalet)

* Nettoomsättningen för kvartal fyra ökade med 9 procent till 602 MSEK (551), motsvarande en organisk tillväxt om 7 procent justerat för valutaeffekter.
* Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 52 MSEK (45).
* Rörelsemarginalen ökade till 8,6 procent (8,2).
* Företaget Idesco Oy har förvärvats och ingick med en månad under kvartal fyra
 
« Tillbaka