Precomp Solutions: Godkänd rapport med starka framtidsutsikter!
2012-03-01

"BOKSLUTSRAPPORT 2011

Perioden januari - december 2011 i sammandrag

· Nettoomsättningen för 2011 minskade något till 158,4 Mkr (164,6)
· Rörelseresultatet för året uppgick till -0,8 Mkr (7,6)
· Kostnader av engångskaraktär har belastat rörelseresultatet med 3,0 Mkr
· Resultatet efter skatt uppgick till -3,0 Mkr (9,7)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 13,8 Mkr (0,0)

Fjärde kvartalet 2011 i sammandrag

· Nettoomsättningen för årets fjärde kvartal blev 35,1 Mkr (46,2)
· Rörelseresultatet uppgick till -3,1 Mkr (2,1), varav kostnader av engångskaraktär uppgick till 1,4 Mkr
· Resultatet efter skatt uppgick till -3,7 Mkr (6,1) inklusive kostnader av engångskaraktär

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Bolaget har erhållit flertalet order från AB Volvo som 2012 förväntas generera en omsättning på cirka 16 Mkr för att öka till cirka 30 Mkr från och med 2013

Kommentar från VD och koncernchef Martin West

Ett år med stora förändringar

Året inleddes med ökande volymer för bolaget och ett starkt första halvår kunde avrapporteras. Under andra halvåret hade efterfrågan på bolagets två mest omsatta detaljer reducerats till cirka en tiondel (på grund av att detaljerna nått slutet av sin livscykel) samtidigt som osäkerhet i omvärlden medförde viss lagerreduktion hos våra kunder. Sammantaget gav detta ett tydligt utfall på bolagets omsättning och resultat, då produktionsbortfallet inte kunde täckas.

Omsättningen landade för 2011 på 158,4 Mkr och med denna omsättning gör rörelsen ett nollresultat, i och med att 3,0 Mkr är hänförliga till engångskostnader i samband med byte av huvudägare.

Efter att ha tillhört tidigare huvudägare i 35 år fick bolaget i slutet av april ny huvudägare i Precomp Holding AB. Delvis ny exekutiv ledning och styrelse kom på plats under senvåren, varpå nya affärsmål och strategier utvecklades under andra halvåret med omedelbar exekvering i flera fall. Effekter av dessa är bland annat:

· omorganisation av bolagets sälj- & marknadsfunktionen initierades under hösten, vilket har resulterat i fler kundkontakter och erhållna order.
· överenskommelse med IF Metall träffades, vilken möjliggör för bolaget att utnyttja personal från bemanningsföretag motsvarande maximalt 20 procent av grundbemanningen. Den flexibilitet som detta avtal ger har inneburit en markant ökad resurseffektivt.
·
Initiering av besparingsprogram, vilket fortlöper enligt plan och förväntas vara fullt infört runt halvårsskiftet 2012. Bedömningen kvarstår att programmet kommer öka bolagets lönsamhet med cirka 4 Mkr vid nuvarande omsättningsnivå.

Under hösten erhöll bolaget, efter lång kundbearbetning, en genombrottsorder från Bosch. Då Bosch är en av världens största inköpare av precisionskomponenter, med mycket tuffa krav på sina leverantörer, utgör detta en synnerligen viktig referenskund för bolagets fortsatta kundbearbetning.

Jag kan också konstatera att bolaget har mycket stor ledig kapacitet i produktion både med och utan utökad skiftgång.

Under året har också diskussionerna om samarbete med ett indiskt multinationellt företag intensifierats och bolaget har erhållit utökad beställning på finklippningsverktyg.

Positiv utblick

Omorganisationen av bolagets sälj- & marknadsfunktionen, vilken inleddes under hösten, är nu slutförd. Ett starkt team med erfarna och engagerade medarbetare är skapat, där fokus är riktat mot kraftig expansion för att i första hand belägga bolagets existerande maskinpark. Ett viktigt kvitto på att bolaget är på rätt väg är de nyligen erhållna orderna från AB Volvo.

Bolaget har flera stora affärsförhandlingar (5+ Mkr i årsomsättning) under våren med stor tilltro att flera kommer att falla ut positivt, med ökad orderingång under hösten och kommande år.

Expansion till trots ser bolaget ett starkt kassaflöde framöver då samtliga maskiner är betalda och endast bokföringsmässig avskrivning ska ske under året.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Bolaget har erhållet flertalet order från AB Volvo, vilka kommer öka bolagets omsättning med cirka 30 Mkr från och med 2013 och ca 16 Mkr i år.

I samband med bolagets årsstämma kommer bolagets nya finansiella mål att presenteras."
 
« Tillbaka