ECOMB: Vände till vinst under 2011!
2012-02-27

"ECOMB AB (publ)

Bokslutskommuniké januari-december 2011

Förlust vändes till vinst
 Rörelseresultatet för helåret blev 610 ( - 3 558 ) TSEK
 Omsättningen för helåret uppgick till 22 488( 3 730 ) TSEK
 4 nya patentansökningar speglar en ny framtid för bolaget
 Mycket betydelsefullt referensprojekt till Réunion
Orderstocken kvartalsvis under 2011
Orderstocken låg på en relativt konstant nivå under de tre första kvartalen 2011 men sjönk drastiskt i
samband med att det stora Le Gol-projektet till franska Réunion avslutades och kunde
resultatavräknas per 31 december.

Orderstocken vid utgången av resp. kvartal;
Q1 – 17,9 MSEK
Q2 – 20,6 MSEK
Q3 – 19,8 MSEK
Q4 – 0,1 MSEK

VD's sammanfattning
Bästa aktieägare,
Vi kan med stor tillfredsställelse konstatera att 2010 års stora förlust på 3,6 MSEK kunde vändas till
en vinst på 0,6 MSEK 2011, samtidigt som nettoomsättningen ökade från 3,7 MSEK till 22,4 MSEK.
Större turn-key kontrakt har länge utgjort basen i vår verksamhet och ombyggnaden av den koleldade
pannan på anläggningen Le Gol på den franska ön Réunion svarade för en stor del av årets
omsättning och resultat. Projektet avslutades per 31 december och vi är stolta över hur projektet
genomförts tillsammans med våra franska partners och uppnådda resultat, som mer än väl infriat
kundens förväntningar. Även vårt andra turn-key projekt, en SNCR-anläggning till Karlskoga Energi
& Miljö AB och betydligt mindre i omfattning jämfört med Le Gol-projektet, kunde avslutas per 31
december.
Övriga intäkter under året utgjordes av reservdelsförsäljning (främst nya Ecotuber),
eldstadsinspektioner och övriga förstudier, bl.a. på ett flertal koleldade pannor i Frankrike.
Marknaden
Ecotube-installationen till den koleldade pannan på Réunion är ett synnerligen viktigt referensprojekt
då kunden äger ett flertal liknande anläggningar världen över. Huvudskälet bakom
investeringsbeslutet var att kunden måste uppfylla emissionskraven i nya IED (Industrial Emission
Directives) inom EU. Lagstiftningen inom EU bygger på olika ramverk, där EU endast anger ett
slutdatum – ett senaste datum för när t.ex. nya villkor ska infrias, sen är det upp till varje
medlemsland att fastställa sin egen tidplan. Frankrike ligger i frontlinjen och har alltså redan kommit
igång med IED, medan andra länder som t.ex. Polen släpar långt efter.
ECOMB går en mycket intressant framtid till mötes, där hårdare miljökrav på allt fler marknader
kommer att få en stor betydelse för bolagets utveckling. Konkurrenssituationen på vissa av våra nya
marknader, t.ex. Kina, är tuffare än i exempelvis Frankrike och med anledning av detta har vi under
året investerat en stor del av våra resurser i produktutveckling.
NOx-utsläppen är ett högprioriterat område i den 12:e 5-årsplanen som trädde i kraft i Kina vid årets
början. Den kinesiska marknaden har ett stort behov av våra produkter. Vi har under året knutit upp
en kinesisk partner och marknadsbearbetningen är i full gång och vi ser fram emot att få lyckas
genomföra ett första framgångsrikt referensprojekt.
Hittills har Ecotube-systemet endast installerats i befintliga pannor, men ambitionen har sedan länge
varit att få leverera våra produkter även till nya pannor och under året knöts nya kontakter i denna för
bolaget mycket viktiga strategiska riktning.

Innovationer
ECOMB är ett innovativt miljöteknikbolag med stark fokus på tekniska systemlösningar till våra
kunder, vilket innebär att utveckling av nya produkter och nya applikationer ständigt finns på
dagordningen. Nya idéer och innovationer har sällan eller aldrig varit en bristvara, problemet har i
stället varit att sortera och paketera våra erbjudanden utifrån marknadens behov av nya produkter och
tjänster.
Fyra nya patentansökningar lämnades in under 2011, vilket är liktydigt med en kraftfull satsning på
nya produkter. Jämförelsevis har totalt endast sex olika patentansökningar tidigare lämnats in under
bolagets 20-åriga historia.
Nya tekniska produkter, i synnerhet de som ska fungera i tuffa industriella miljöer, kräver alltid
praktiska tester och verifieringar innan de kan anses färdigutvecklade. Emellertid gör vi
bedömningen att minst en av våra nya produkter redan är nära kommersiell status. Produkten
kommer inom kort att börja marknadsföras under namnet Ecotube SNCROFA Combo, vilket i
korthet innebär ett nytt integrerat SNCR (Selective Non Catalytic Reduction, NOx-reduktion genom
tillförsel av ammoniak/urea) och OFA (Over Fire Air, NOx-reduktion genom stegad lufttillförsel)
system med Ecotube-tekniken i botten. Den nya produkten är särskilt anpassad till marknader med
tuffare konkurrensläge, t.ex. Kina.
En annan av de nya idéerna riktar sig mot cement- och pappers&massaindustrin, ett till stora delar
helt nytt industriellt marknadssegment som ECOMB aldrig tidigare varit i närheten av. Här ligger
dock tidpunkten för kommersiell status längre fram i tiden.

Organisationen
Rekryteringen av ny personal till huvudkontoret i Södertälje pågår. Främst söker vi komplement när
det gäller marknadsföring & försäljning, men även projektorganisationen måste förstärkas. Två olika
rekryteringsfirmor har anlitats och misslyckats med sina uppdrag. Därefter började vi på egen hand
leta lämpliga personer via de vanligaste sökmotorerna. En lyckad ändring som resulterade i ett flertal
intressanta namn.
Vi har också engagerat en ny extern konstruktör med lång erfarenhet inom järn- och stålindustrin.
På den internationella sidan har vi fått tre nya samarbetspartners;
- STORM Technologies i USA
- WTE SrL i Italien
- SEC i Kina

Notering på AktieTorget
Onsdagen den 2 februari 2011 var en milstolpe i ECOMBs historia, i samband med att B-aktien
noterades på AktieTorgets lista. Aktien handlades i som högst 7,50 SEK denna historiska dag.
Aktiekursen har under året haft en svag utveckling till förhållandevis låg omsättning.
Högsta resp. lägsta aktiekurs i omsatta affärer; 7,5 SEK resp. 1,50 SEK.

Nyemissionen 2010 registreras
Företrädesemissionen i december 2010 registrerades hos Bolagsverket i januari 2011.
Finansmannen Sten K Johnson tecknade via bolaget Tibia Konsult AB 1.297.966 B-aktier.
Industrifonden, den tidigare tredje största ägaren efter grundarna Eric Norelius och Ulf Hagström,
valde att i samband med emissionen avyttra hela sitt innehav i ECOMB, till Tibia. Totalt har Tibia
Konsult AB 30,73 % av rösterna i ECOMB och är därmed den största ägaren i bolaget.

Ägarförhållandet – de 10 största ägarna i ECOMB AB (publ);
Aktieägare Antal aktier Innehav/Röster %
Tibia Konsult AB 1 664 528 30,73
Ulf Hagström 496 875 9,17
Erik Norelius 435 450 8,04
Mikael Skönborg 134 078 2,48
Martti Poikola 114 000 2,1
Sound Invest 113 900 2,1
Länsförsäkringar Småbolagsfond 100 000 1,85
Björn Gunder Johansson 55 000 1,02
Rolf Ylitalo dödsbo 50 500 0,93
Aktieinvest FK AB / Emittentservice 50 000 0,92
Övriga ägare 2 202 483 40,66
Totalt aktier 5 416 814 100

Övriga händelser under 2011
¤ Presentation av våra framgångsrika projekt inom avfallsområdet på VDI (Verein Deutscher
Ingenieure)-seminariet ”Beläggningar och korrosion i avfallseldade pannor” i Kassel, 7-8 juni

Händelser efter rapportperiodens utgång

Nya order
Nya order i form av reservdelar och förstudier till nya, främst koleldade pannor, har efter årets slut
inkommit till ett sammanlagt ordervärde av 1,2 MSEK.

VINNOVA-ansökan
Den 7 februari 2012 lämnade vi in en ansökan om bidrag från VINNOVAs program ”Forska&Väx”
gällande ett demonstrationsprojekt för den nya Ecotube SNCROFA Combo-tekniken.
Det totalt sökta beloppet är 444 MSEK (336 projektförslag, varav ECOMB ett), vilket är ca 6ggr
högre än tillgänglig programbudget.
Framtidsutsikter
Efterfrågan på utsläppsbegränsande teknik kommer att vara fortsatt stark, bl.a. genom regelverken
Industrial Emissions Directive (IED) i EU och nya MACT (Maximum Achievable Control
Technology) i USA. I Frankrike är IED en realitet idag, vilket kortsiktigt innebär en stark marknad
för våra befintliga produkter.
Nya patentansökningar borgar för att nya tekniska systemlösningar, som svarar upp mot marknadens
framtida behov, kan utvecklas – både inom nya och befintliga marknadssegment.
Tre nya internationella partners tillkom under 2011 och ambitionen är att utöka kontaktnätet med
ännu fler partners, både på befintliga och nya marknader.
Rekryteringen av ny personal till huvudkontoret i Södertälje är en högprioriterad fråga och
förhoppningsvis kan den första personen anställas under Q1.
Avslutningsvis vill jag tacka våra medarbetare, partners och gamla aktieägare för insatserna under det
gångna året och hälsa alla nya aktieägare varmt välkomna till ett spännande 2012.

Ulf Hagström, VD"
 
« Tillbaka