Readsoft: Mycket stark rapport
2012-02-16

Bokslutskommuniké 2011

Rekordstarkt resultat och kassaflöde

· Omsättningen för januari - december ökade med 7 procent till 663,0
(618,2) Mkr
· Rörelseresultatet EBITDA för perioden blev 74,5 (56,5) Mkr
· Resultat efter skatt per aktie för perioden blev 1,97 (1,24) kr
· Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 199,8 (179,5) Mkr
· Rörelseresultatet EBITDA för fjärde kvartalet blev 41,3 (37,6) Mkr
· Resultatet efter skatt per aktie för fjärde kvartalet blev 1,08
(1,00) kr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten för 2011 blev 126,4 (73,1)
Mkr
· Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om 0,50 kr per
aktie för 2011
· ReadSoft har efter periodens utgång tecknat ett avtal om att
förvärva foxray AG

VD-kommentar:
"Detta är min första delårsrapport som nytillträdd VD och koncernchef
för ReadSoft och det är med stor glädje som jag presenterar en mycket
stark rapport för det fjärde kvartalet och för helåret 2011. ReadSofts
goda tillväxt och kraftiga resultatförbättring fortsätter trots en
turbulent omvärld. Bakom den positiva trenden ligger bland annat hårt
och målinriktat arbete, världsledande produkter och lösningar samt en
välfungerande organisation.
Vår omsättning växte i lokala valutor jämfört med föregående år med 13
procent för såväl det fjärde kvartalet som för helåret. Vår
licensförsäljning är fortsatt stark och ökade i lokala valutor med 17
procent för det fjärde kvartalet och med 19 procent för helåret.
EBITDA-resultatet fortsätter också att öka och är 10 procent bättre än
förra året för kvartalet och 32 procent bättre för helåret jämfört med
ifjol. EBITDA-marginalen är över 11 procent och ReadSoft fortsätter att
ta steg i rätt riktning mot våra långsiktiga mål. Kassaflödet från den
löpande verksamheten nådde ett nytt rekordresultat och var 126,4 Mkr
vilket är en förbättring med 73 procent jämfört med föregående år.
ReadSoft har en stark finansiell position och vi har under 2011 ökat vår
personalstyrka med 41 personer för att kunna tillgodose de behov som
finns i en växande organisation och för att kunna bibehålla och öka
tillväxten framgent.
Trots det makroekonomiska läget i Europa och USA har vi haft en bra
utveckling på de flesta av våra marknader världen över och majoriteten
av våra dotterbolag bidrar positivt till koncernens resultat. En
framgång av många under det fjärde kvartalet var att vi stängde en av de
största affärerna genom tiderna, värd 9,4 Mkr, med ett ledande
högteknologiföretag i Europa. På produktsidan lanserade vi generation 7
av våra produkter och vi står väl förberedda för att möta våra kunders
krav och förväntningar 2012.
ReadSoft kommer att fortsätta att fokusera på att förbättra resultat och
tillväxt. Vi ska ta tillvara det goda momentum vi har på marknaden just
nu och vi kommer att fortsätta att satsa på våra världsledande produkter
och lösningar. Vi ska på samma sätt fortsätta att satsa på våra
tillväxtområden såsom vår molnbaserade lösning ReadSoft Online och på
vår workflowprodukt för Oracle. ReadSoft står väl förberett för fortsatt
tillväxt och vi ser med stor optimism på 2012."

Per Åkerberg
VD och koncernchef"
 
« Tillbaka